Thời gian tuyển sinh trực tiếp vào lớp 1 năm học 2019-2020 từ ngày 13/7/2019 đến hết ngày 15/7/2019